RESINA FENÒLICA

RESINA FENÒLICA

Resina sintètica termoestable, caracteritzada per la seva resistència a la calor i l'aigua. Està formada per la condensació del fenol i el formaldehid, de gran resistència a l'envelliment.

Les resines fenòliques tenen una àmplia aplicació en l'àmbit de la construcció, s'empren en la fabricació de productes mootllurats, adhesius, revestiments superficials, plafons, etc.

Aplicacions

Segons el seu camp d'aplicació, les resines fenòliques es poden classificar en tres grans grups:

  • Resines fenòliques tècniques (RFT) s'utilitzen per: abrasius, materials de fricció, tèxtils, fundició, filtres, laques i adhesius.
  • Resines fenòliques per a fusta i aïllants (RFMA) tenen el seu camp d'aplicació en: llanes minerals, impregnacions, materials de fusta, escumes.
  • Resines fenòliques per a pols d'emmotllat (PM), subministren productes a les indústries elèctrica, automobilística i electrodomèstica.

En composites de fusta s'usen en: plafons multilaminars, fusta aglomerada, plafons de fusta conglomerada amb fibra i composites de fusta macroscòpics tals como vigues, etc.

Les resines fenòliques s'empren per donar impermeabilitat per la seva alta resistència a la humitat.

La fabricació de plafons multilaminars requereix adherir tres o més capes de fusta amb una resina fenòlica sota unes determinades condicions de calor i pressió. La formulació de la resina depèn de si s'utilitza un procés de fabricació humit o sec. Se solen usar ressols solubles a l'aigua. En general, la resina es combina amb farciments i dissolvents que controlen la humitat i eviten la penetració del substrat.

Fitxa tècnica